Project Description

Pla parcial Mas Gras – Sant Feliu de Guíxols

Aquest Pla Parcial Urbanístic a Sant Feliu de Guíxols té per objecte la regulació i desenvolupament urbanístic del sector de Sòl Urbanitzable Delimitat SUD 8 anomenat “Mas Gras”. La proposta de Pla Parcial continua la vialitat existent i s’integra dins del teixit del municipi, ja que aquest sector interior havia quedat sense desenvolupar.

L’estructura general de l’ordenació planificada en el Pla Parcial es coordina amb el medi natural, creant un gran espai verd en la zona nord-oest, a més de zones verdes que envolten el vial principal que creua el sector de nord a sud. Es preveu el desenvolupament d’una zona residencial d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars entre mitgeres, amb un sostre edificable de 17.232 m2 així com la seva total integració amb la trama urbana existent, dotant a la població d’un sector residencial i obtenir la cessió d’uns terrenys destinats a equipaments, al voltant de l’escola Gaziel.

Detalls

ANY

2006

ESTAT

Projecte

EMPLAÇAMENT

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)

SUPERFÍCIE

28.721 m2

Torna a Projectes

Galeria