Project Description

POUM – Pals

El primer objectiu d’aquest document va ser actualitzar el planejament existent, provinent de l’antic Pla General de l’any 1986, i elaborar un text refós incorporant les múltiples modificacions de planejament sofertes en 30 anys de Pla General, això va requerir una feina important de digitalització de la documentació gràfica preexistent.

Un altre objectiu del POUM va ser adequar el planejament als nous criteris socials i mediambientals, adaptant el document a les diverses normatives de caràcter supramunicipal, com són el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, espais PEIN, Parc Natural etc. i reconsiderant les àrees no desenvolupades, per a facilitar la seva gestió.

Després d’uns anys de forta expansió urbanística, ens trobem davant un document de reestructuració o remodelació urbana, El POUM evita la creació genèrica de noves àrees de creixement urbà i posa èmfasi en l’estudi d’una àrea urbana ja molt delimitada.

En concret doncs, la classificació urbanística dels sòls urbans o urbanitzables del nou POUM es limiten bàsicament a les àrees ja predefinides per l’actual planejament, intentant no sobrepassar els àmbits d’expansió de l’àrea urbana definida en aquest document.

Detalls

EN COL·LABORACIÓ AMB

Jaume Corominas, arquitecte
Cristina Suquet, advocada
Serpa Enginyeria i Consultora Ambiental

ANY

2013

ESTAT

En tramitació

EMPLAÇAMENT

Pals (Baix Empordà)

SUPERFÍCIE

25,80 Km2

Torna a Projectes

Galeria