Project Description

Sector La Bóbila – Cervelló

La modificació de planejament del PGOUM de Cervelló afecta un sector de l’entrada est de la població, on es pretén la transformació d’un sector amb ús industrial a un sector residencial. El número d’habitatges previst al sector és de 381, 135 dels quals estarà destinat a vivenda de protecció oficial.

Els criteris fixats per a l’ordenació general del sector parteixen de la definició d’una ordenació viària interna capaç d’articular-ne la zonificació, d’integrar-se en continuïtat a l’estructura general del territori que l’envolta i de suportar els requeriments de mobilitat que l’ús residencial sol·licita. L’opció residencial es considera més adient, donat per la seva ubicació pròxima a altres zones residencials i equipaments escolars, com perquè consolidarà una part de la façana del nucli urbà i establirà criteris de control del paisatge urbà, més favorables en un ús residencial. Finalment, la modificació de planejament servirà per obtenir la cessió dels terrenys contigus a l’actual emplaçament del CEIP per a l’ampliació d’aquest equipament escolar, a més de la cessió de zones verdes, vialitat i equipaments fins a un percentatge del 65 % del sòl.

Detalls

ANY

2012

ESTAT

Projecte

EMPLAÇAMENT

Cervelló (Baix Llobregat)

SUPERFÍCIE

53.854 m2

Torna a Projectes

Galeria